Týmto osobu uvedenú v prihláške záväzne registrujem za združenie na športovú gymnastiku ženy. Ako žiadateľ o registráciu vyhlasujem, že súhlasím s cieľom a poslaním občianskeho združenia a chcem sa podieľať na jeho činnosti. Zároveň týmto preberám záväzok zaplatiť stanovený príspevok na náklady športovej činnosti združenia v plnej výške a vyhlasujem, že som si vedomý, že až zaplatením stanoveného príspevku na náklady na športovú činnosť v plnej výške nadobúdam súbor práv a povinností (vrátane práva účasti na tréningovej činnosti) týkajúcich sa osôb registrovaných za združenie, ktoré sú uvedené v stanovách združenia zverejnených na: www.gafzilina.sk , s ktorými som sa oboznámil. Zároveň beriem na vedomie aj informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov.