Názov a sídlo združenia
Ciele združenia
Členstvo v združení
Orgány združenia
Členská schôdza
Predseda a podpredseda združenia
Správna rada
Kontrolór združenia
Hospodárenie združenia
Zánik združenia
Záverečné ustanovenia