Vstup do tejto športovej sekcie je možný iba pre gymnastky, ktoré prešli výberom a ktoré dostali
odporúčanie na zaradenie do tejto sekcie od príslušného trénera !

Prihláška: ŠGŽ

Registrácia za občianske združenie Gymnastika a fitness Žilina

Člen kategórie: Športová gymnastika ženy

Obdobie: 01.01.2021 – 30.06.2021

Miesto: špecializovaná gymnastická telocvičňa ZŠ Karpatská Žilina + online

Výška príspevku na náklady športovej činnosti združenia Vám bola oznámená prostredníctvom trénera

Splatnosť príspevku je vopred za celé obdobie a najneskôr do 18.02.2021. Ak poplatok nebude v stanovenom termíne uhradený, nie je možné zapojiť sa do tréningovej činnosti!

Údaje k platbe: IBAN: SK33 8330 0000 0024 0106 8726, Variabilný symbol: 2101, Do poznámky: Meno Priezvisko dieťaťa

Pozn.: V prípade, ak dieťa skončí s tréningovou činnosťou pred uplynutím vyššie uvedeného obdobia, zaplatený poplatok sa nevracia! Nárok na vrátenie alikvotnej časti zaplateného príspevku má len športovec, ktorý preukáže potvrdením od lekára dlhodobú neschopnosť trénovať.


1. výlučne v sprievode zákonného zástupcu / starého rodiča / staršieho súrodenca / inej zodpovednej osoby, ktorá vykonáva nad dieťaťom dohľad (tzn. nie samé)
2. na zodpovednosť zákonného zástupcu

Prihláška: Športová gymnastika ženy – prípravka (kategória Slniečka)

Registrácia za občianske združenie Gymnastika a fitness Žilina

Člen kategórie: Športová gymnastika ženy – prípravka

Obdobie: 01.01.2021 – 30.06.2021

Miesto: špecializovaná gymnastická telocvičňa ZŠ Karpatská Žilina + online

Výška príspevku na náklady športovej činnosti združenia Vám bola oznámená vedením
združenia, prípadne prostredníctvom príslušného trénera.

Splatnosť príspevku je vopred za celé obdobie a najneskôr do 18.02.2021. Ak poplatok nebude v stanovenom termíne uhradený, nie je možné zapojiť sa do tréningovej činnosti!

Údaje k platbe: IBAN: SK33 8330 0000 0024 0106 8726, Variabilný symbol: 2102, Do poznámky: Meno Priezvisko dieťaťa

Pozn.: V prípade, ak dieťa skončí s tréningovou činnosťou pred uplynutím vyššie uvedeného obdobia, zaplatený poplatok sa nevracia! Nárok na vrátenie alikvotnej časti zaplateného príspevku má len športovec, ktorý preukáže potvrdením od lekára dlhodobú neschopnosť trénovať.


1. výlučne v sprievode zákonného zástupcu / starého rodiča / staršieho súrodenca / inej zodpovednej osoby, ktorá vykonáva nad dieťaťom dohľad (tzn. nie samé)
2. na zodpovednosť zákonného zástupcu