Prihláška

Registrácia za občianske združenie Gymnastika a fitness Žilina

Člen kategórie: Gymnastika pre všetkých – všestranná pohybová príprava

Obdobie:             01.01.2021 – 30.06.2021, piatok od 17.00 – 18.00 hod.

Vek:                     deti od 4 do 6 r. (1. kategória)

Miesto:               špecializovaná gymnastická telocvičňa ZŠ Karpatská Žilina 

Výška príspevku na náklady športovej činnosti: 26 Eur/mesiac na obdobie do júna 2021.

Splatnosť príspevku je vždy do 5. dňa v príslušnom mesiaci. Ak poplatok nebude v stanovenom termíne uhradený, nie je možné zapojiť sa do tréningovej činnosti!

Údaje k platbe: IBAN: SK33 8330 0000 0024 0106 8726, Variabilný symbol: 2104, Do poznámky: Meno Priezvisko dieťaťa + mesiac, za ktorý príspevok uhrádzate

Pozn.: V prípade, ak športovec skončí s tréningovou činnosťou v priebehu mesiaca, zaplatený poplatok za daný mesiac sa nevracia!

Tréningy sú vedené pod dohľadom kvalifikovaných trénerov, cvičenie je určené pre deti a mládež (chapcov aj dievčatá) a je zamerané na rozvoj pohyblivosti, obratnosti, rovnováhy a priestorovej orientácie. Súčasťou tréningového procesu sú aj spevňovacie a posilňovacie cvičenia, ktoré pripravia na rýchlejšie osvojenie si nových akrobatických cvikov. Gymnastika je základom pre všetky športy.

Vzhľadom na aktuálne nariadenia o počte cvičiacich v telocvični máme momentálne obmedzenú kapacitu.

V prípade vypísania prihlášky sa Vaše dieťa dostane do poradia na čakacej listine a hneď ako sa nám uvoľní miesto, alebo bude umožnené cvičiť v telocvični vo väčšom počte, budeme Vás kontaktovať.

Čas konania tréningu, ktorý je uvedený v prihláške, sa môže zmeniť podľa toho, v ktorej skupine sa nám uvoľní voľné miesto!


1. výlučne v sprievode zákonného zástupcu / starého rodiča / staršieho súrodenca / inej zodpovednej osoby, ktorá vykonáva nad dieťaťom dohľad (tzn. nie samé)
2. na zodpovednosť zákonného zástupcu

Registrácia za občianske združenie Gymnastika a fitness Žilina

Člen kategórie: Gymnastika pre všetkých – všestranná pohybová príprava

Obdobie:             01.01.2021 – 30.06.2021, piatok od 18.00 – 19.00 hod.

Vek:                     deti od 7 do 10 r. (2. kategória)

Miesto:               špecializovaná gymnastická telocvičňa ZŠ Karpatská Žilina 

Výška príspevku na náklady športovej činnosti: 26 Eur/mesiac na obdobie do júna 2021.

Splatnosť príspevku je vždy do 5. dňa v príslušnom mesiaci. Ak poplatok nebude v stanovenom termíne uhradený, nie je možné zapojiť sa do tréningovej činnosti!

Údaje k platbe: IBAN: SK33 8330 0000 0024 0106 8726, Variabilný symbol: 2104, Do poznámky: Meno Priezvisko dieťaťa + mesiac, za ktorý príspevok uhrádzate

Pozn.: V prípade, ak športovec skončí s tréningovou činnosťou v priebehu mesiaca, zaplatený poplatok za daný mesiac sa nevracia!

Tréningy sú vedené pod dohľadom kvalifikovaných trénerov, cvičenie je určené pre deti a mládež (chapcov aj dievčatá) a je zamerané na rozvoj pohyblivosti, obratnosti, rovnováhy a priestorovej orientácie. Súčasťou tréningového procesu sú aj spevňovacie a posilňovacie cvičenia, ktoré pripravia na rýchlejšie osvojenie si nových akrobatických cvikov. Gymnastika je základom pre všetky športy.

Vzhľadom na aktuálne nariadenia o počte cvičiacich v telocvični máme momentálne obmedzenú kapacitu.

V prípade vypísania prihlášky sa Vaše dieťa dostane do poradia na čakacej listine a hneď ako sa nám uvoľní miesto, alebo bude umožnené cvičiť v telocvični vo väčšom počte, budeme Vás kontaktovať.

Čas konania tréningu, ktorý je uvedený v prihláške, sa môže zmeniť podľa toho, v ktorej skupine sa nám uvoľní voľné miesto!


1. výlučne v sprievode zákonného zástupcu / starého rodiča / staršieho súrodenca / inej zodpovednej osoby, ktorá vykonáva nad dieťaťom dohľad (tzn. nie samé)
2. na zodpovednosť zákonného zástupcu

Registrácia za občianske združenie Gymnastika a fitness Žilina

Člen kategórie: Gymnastika pre všetkých – všestranná pohybová príprava

Obdobie:             01.01.2021 – 30.06.2021, streda od 18.00 – 19.00 hod.

Vek:                      mládež od 11 do 18 r. (3. kategória)

Miesto:               špecializovaná gymnastická telocvičňa ZŠ Karpatská Žilina 

Výška príspevku na náklady športovej činnosti: 26 Eur/mesiac na obdobie do júna 2021.

Splatnosť príspevku je vždy do 5. dňa v príslušnom mesiaci. Ak poplatok nebude v stanovenom termíne uhradený, nie je možné zapojiť sa do tréningovej činnosti!

Údaje k platbe: IBAN: SK33 8330 0000 0024 0106 8726, Variabilný symbol: 2104, Do poznámky: Meno Priezvisko dieťaťa + mesiac, za ktorý príspevok uhrádzate

Pozn.: V prípade, ak športovec skončí s tréningovou činnosťou v priebehu mesiaca, zaplatený poplatok za daný mesiac sa nevracia!

Tréningy sú vedené pod dohľadom kvalifikovaných trénerov, cvičenie je určené pre deti a mládež (chapcov aj dievčatá) a je zamerané na rozvoj pohyblivosti, obratnosti, rovnováhy a priestorovej orientácie. Súčasťou tréningového procesu sú aj spevňovacie a posilňovacie cvičenia, ktoré pripravia na rýchlejšie osvojenie si nových akrobatických cvikov. Gymnastika je základom pre všetky športy.

Vzhľadom na aktuálne nariadenia o počte cvičiacich v telocvični máme momentálne obmedzenú kapacitu.

V prípade vypísania prihlášky sa Vaše dieťa dostane do poradia na čakacej listine a hneď ako sa nám uvoľní miesto, alebo bude umožnené cvičiť v telocvični vo väčšom počte, budeme Vás kontaktovať.

Čas konania tréningu, ktorý je uvedený v prihláške, sa môže zmeniť podľa toho, v ktorej skupine sa nám uvoľní voľné miesto!


1. výlučne v sprievode zákonného zástupcu / starého rodiča / staršieho súrodenca / inej zodpovednej osoby, ktorá vykonáva nad dieťaťom dohľad (tzn. nie samé)
2. na zodpovednosť zákonného zástupcu