Vstup do tejto športovej sekcie je možný iba pre gymnastky, ktoré prešli výberom a ktoré dostali odporúčanie na zaradenie do tejto sekcie od príslušného trénera!

Prihláška: Gymnastika pre všetkých – „C“ kategória

Registrácia za občianske združenie Gymnastika a fitness Žilina

Člen kategórie: Gymnastika pre všetkých – „C“ kategória

Obdobie: 01.01.2021 – 30.06.2021

Miesto: špecializovaná gymnastická telocvičňa ZŠ Karpatská Žilina + online

Termín tréningov: utorok a štvrtok, 17.00 – 18.00

Výška príspevku na náklady športovej činnosti združenia Vám bola oznámená vedením
združenia, prípadne prostredníctvom príslušného trénera. 

Splatnosť príspevku: mesačne vopred počas celého obdobia, vždy najneskôr do 5. dňa 
v kalendárnom mesiaci, okrem februára, kedy je splatnosť do 8.2.2021.

Ak poplatok nebude v stanovenom termíne uhradený, nie je možné zapojiť sa do tréningovej 
činnosti!

Údaje k platbe: IBAN: SK33 8330 0000 0024 0106 8726, Variabilný symbol: 2103, Do poznámky: Meno Priezvisko dieťaťa

Pozn.: V prípade, ak dieťa skončí s tréningovou činnosťou pred uplynutím vyššie uvedeného obdobia, zaplatený poplatok sa nevracia! Nárok na vrátenie alikvotnej časti zaplateného príspevku má len športovec, ktorý preukáže potvrdením od lekára dlhodobú neschopnosť trénovať.

Registráciu (podanie prihlášky) je nevyhnutné zrealizovať najneskôr do 8.2.2021, inak dieťa nebude mať možnosť sa zapojiť do tréningovej činnosti až do spustenia nového registračného obdobia (druhý polrok). V prípade, ak dieťa nebude registrované za združenie, nie
je možná ani jeho účasť na súťažiach a registrácia vo zväze!


1. výlučne v sprievode zákonného zástupcu / starého rodiča / staršieho súrodenca / inej zodpovednej osoby, ktorá vykonáva nad dieťaťom dohľad (tzn. nie samé)
2. na zodpovednosť zákonného zástupcu