Vstup do tejto športovej sekcie je možný iba pre športovcov, ktorí prešli výberom a ktorí dostali odporúčanie na zaradenie do tejto sekcie od príslušného trénera !

Prihláška

Registrácia za občianske združenie Gymnastika a fitness Žilina

Člen kategórie: Fitnes

Obdobie: 01.01.2021 – 30.06.2021

Miesto: špecializovaná gymnastická telocvičňa ZŠ Karpatská Žilina + posilňovňa + online

Výška príspevku na náklady športovej činnosti združenia Vám bola oznámená vedením
združenia, prípadne prostredníctvom príslušného trénera.

Splatnosť príspevku je vopred za celé obdobie a najneskôr do 15.03.2021. Ak poplatok nebude v stanovenom termíne uhradený, nie je možné zapojiť sa do tréningovej činnosti!

Údaje k platbe: IBAN: SK33 8330 0000 0024 0106 8726, Variabilný symbol: 2105, Do poznámky: Meno Priezvisko dieťaťa

Pozn.: V prípade, ak dieťa skončí s tréningovou činnosťou pred uplynutím vyššie uvedeného obdobia, zaplatený poplatok sa nevracia! Nárok na vrátenie alikvotnej časti zaplateného príspevku má len športovec, ktorý preukáže potvrdením od lekára dlhodobú neschopnosť trénovať.


1. výlučne v sprievode zákonného zástupcu / starého rodiča / staršieho súrodenca / inej zodpovednej osoby, ktorá vykonáva nad dieťaťom dohľad (tzn. nie samé)
2. na zodpovednosť zákonného zástupcu