Súhlasím so spracúvaním osobných údajov dieťaťa v rozsahu meno a priezvisko, vek, fotografia,
zaradenie do príslušnej športovej sekcie, za účelom nepriameho marketingu občianskeho združenia
Gymnastika a fitness Žilina, najmä so zverejnením uvedených osobných údajov na webovej
stránke www.gafzilina.sk, marketingových materiáloch, resp. iných formách prezentácie občianskeho
združenia, a teda k zdieľaniu uvedených osobných údajov verejne, s neurčitými tretími osobami, až
do môjho písomného odvolania tohto súhlasu na marketingové účely.

Rozumiem, že mám právo kedykoľvek tento súhlas so spracovaním osobných údajov na
marketingové účely odvolať, a to zaslaním emailu na info@gafzilina.sk. Odvolanie súhlasu nemá vplyv
na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním.
Zároveň vyhlasujem, že som sa riadne oboznámil s poučením dotknutej osoby, ktoré je zverejnené na
webstránke prevádzkovateľa o.z. Gymnastika a fitness Žilina: www.gafzilina.sk v sekcii Ochrana
osobných údajov.