Gymnastika pre všetkých tvorí pohybový základ, ktorý je prístupný všetkým vekovým kategóriám a výkonnostným úrovniam. Integruje športovcov s rôznymi obmedzeniami a každému dáva príležitosť k športovému vyžitiu a spoločenskej realizácii. Cieľom gymnastiky pre všetkých je radosť z vykonávaných pohybových činností, zvyšovanie technickej a fyzickej pripravenosti. Ide zväčša o nesúťažné prezentácie vo forme skupinových vystúpení - pohybových skladieb. Na Slovensku do gymnastiky pre všetkých patria aj súťaže v športovej gymnastike na základnej úrovni ( kategória C), súťaže Teamgym, gymnastický štvorboj na základných školách a podobne.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi hendrerit elit turpis, a porttitor tellus sollicitudin at. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos.

DÔLEŽITÝ OZNAM

Vážení členovia občianskeho združenia GaF Žilina /sekcia: Gymnastika pre všetkých/ pre rok 2020,

dňa 27.1.2021 sa uskutočnilo zasadnutie Správnej rady združenia, v reakcii na pretrvávajúce COVID-19 nariadenia, obmedzenia a prerušený tréningový proces v priestoroch špecializovanej telocvične. Súčasťou členských príspevkov za rok 2020 boli aj poplatky za tréningovú činnosť na obdobie 4. kvartálu roku 2020, t. j. za mesiace október, november a december roka 2020.

Na svojom zasadnutí dňa 19.11.2020 Správna rada združenia rozhodla, že členovia sekcie Gymnastika pre všetkých mali možnosť požiadať o vrátenie časti členského príspevku do 30.11.2020. V zmysle rozhodnutia Správnej rady, ak člen o vrátenie členského príspevku v stanovenom termíne nepožiadal, časť členského príspevku zodpovedajúca poplatku za tréningovú činnosť na obdobie 4. kvartálu 2020 bola presunutá na pokrytie 1. kvartálu roka 2021 (t.j. január, február, marec 2021)."

Z dôvodu pretrvávajúcich COVID-19 nariadení a obmedzení, v dôsledku ktorých nie je stále možné vykonávať tréningovú činnosť v telocvični a situácia je aj do budúcna neistá, Správna rada na svojom zasadnutí dňa 27.1.2021 rozhodla:

Členom, ktorí nepožiadali do 30.11.2020 o vrátenie časti členského príspevku a ich členské bolo v zmysle rozhodnutia Správnej rady 19.11.2020 určené na pokrytie 1. kvartálu roka 2021, bude taktiež členský príspevok v alikvotnej čiastke vrátený, ak títo členovia o to výslovne požiadajú a dodržia nasledovné podmienky:

1. Člen/zákonný zástupca člena zašle ŽIADOSŤ o vrátenie nespotrebovanej časti členského príspevku za r. 2020 združeniu GaF Žilina emailom na: info@gafzilina.sk v lehote najneskôr do 10.02.2021.

2. V žiadosti o vrátenie nespotrebovanej časti členského príspevku za r. 2020 člen (zákonný zástupca) uvedie: meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia a číslo bankového účtu (IBAN), na ktorý mu má byť nespotrebovaná časť členského príspevku vrátená.

! ! ! V prípade neuvedenia požadovaných identifikačných údajov v žiadosti člena, resp. ich neúplného obsahu alebo nedodržania lehoty na zaslanie žiadosti, nebude združenie na takúto žiadosť člena prihliadať. V prípade správne podanej žiadosti člena, bude na bankový účet uvedený v žiadosti vrátená alikvotná čiastka členského príspevku v lehote najneskôr do 05.03.2021.

Za o.z. Gymnastika a fitness Žilina:

Ing. Soňa Danajová - predseda, JUDr. Michaela Černáková, BSc. - právny zástupca o.z.

POZASTAVUJEME DNEŠNÝM DŇOM (t.j. 25.11.2021) TRÉNINGOVÚ ČINNOSŤ!

Vážení členovia,

na základe opatrení, nariadení vlády SR a správcu špecializovanej gymnastickej telocvične POZASTAVUJEME DNEŠNÝM DŇOM (t.j. 25.11.2021) TRÉNINGOVÚ ČINNOSŤ! Celá vzniknutá situácia nás veľmi mrzí, o pokračovaní v tréningovej činnosti Vás budeme priebežne informovať. Všetky aktuálne informácie sú uvedené na našej web stránke: www.gafzilina.sk , prípadne FB stránke: Gymnastika a fitness Žilina. Viac o tejto dôležitej informácii sa dozviete v článku SOŠV

Prajeme Vám veľa zdravia!

Gymnastika a fitness Žilina, o.z.
info@gafzilina.sk